top of page
  • תמונת הסופר/תGuy Simon

פסיכותרפיה פסיכודינמית

פסיכותרפיה פסיכודינמית מושתתת על הרציונל לפיו התנהגות, חשיבה, רגשות ותודעה נפשית מושפעים כולם מחוויות ילדות, מדפוסים חוזרים ומתכנים נפשיים שברובם אינם מודעים.

במהלך הטיפול המטופל מגביר את המודעות העצמית, מאתגר את הדפוסים ההרסניים שפיתח בחייו, מאמץ דפוסים חדשים ומקבל אחריות ושליטה מחודשים על חייו. המטפל והמטופל נפגשים פעם או פעמיים בשבוע בקליניקה, בזמן ובמקום קבועים, שניהם יושבים על כורסאות זה מול זה ומשוחחים. הטכניקות הטיפוליות רבות, מגוונות ותלויות בתפיסה התיאורטית של המטפל, אך בכל השיטות המטפל נעזר באמפתיה, שיקוף, תמיכה, הקשבה ופרשנות כדי להעצים את המטופל ולהביא אותו למקום של קשב ומסוגלות.


כל הזרמים הטיפוליים הדינמיים מניחים את קיומו של הלא מודע. זהו אזור נפשי בו מתחוללים אירועים, נוכחות חרדות ונוצרים קונפליקטים שאין לנו דרך להיות מודעים אליהם בדרכי החשיבה המוכרות. הנחה נוספת היא כי חוויות עבר, אירועי ילדות וקשרים עם אנשים אחרים שמשמעותיים לחיינו נצרבו בזיכרון, אך אינם זמינים לנו בשליפה. הם ממשיכים להשפיע על החוויה שלנו את עצמנו, על מערכות היחסים שלנו עם אחרים, ועל תחושת הסיפוק והמימוש העצמי שלנו כיום. הזיכרון שלא נזכר, החוויות, הטראומות, שיעורי החיים הנלמדים והקשרים המורכבים שלנו עם דמויות הוריות, כל אלה ממשיכים לשחק תפקיד מרכזי בתפקוד היום-יומי של האדם ומשפיעים על הרווחה שלו.


רכיב מרכזי בטיפול הדינמי מתבסס על הדינאמיקה שמתפתחת בקשר עם המטפל, ובתוכו יחסי העברה והעברה נגדית. למעשה, זהו מעין משק של כנפי ההיסטוריה, תהליך בו מתגלמים מחדש אירועים מהעבר ביחסי המטפל והמטופל, אך הפעם בסביבה מבוקרת, בטוחה, עם אמון ותמיכה. בתוך התהליך הזה יכול המטופל להתנסות בתגובות חדשות למצבים מוכרים וכך לגלות את עצמו מחדש כאדם שלם, מסוגל, נאמן לערכים ולאינטרסים שלו וגם קשוב ועירני לסביבה.Comments


bottom of page